การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567(ข้อO18)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ปี 2566 (ข้อ019)

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล(41)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รานงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ปีบงประมาณ พ.ศ. 2565

สถิติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565