หน้าแรก

   นายชัยพงษ์ บุญส่ง
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

   นายสุชาติ  ราญพล
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

ส่งข้อความ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ไฮไลท์
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ประจำปี 2567

คำสั่ง อบต.

Recent post title

คำสั่ง แต่งตัั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองหลุม

แต่งตัั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองหลุม
Read more

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
Read more

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
Read more

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Read more

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานสาธารณสุข

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานสาธารณสุข
Read more

ประกาศ อบต.

Recent post title

ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน ประจำปีง ...
Read more

ประกาศ เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ อบต.หนองหลุม พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเ ...
Read more

มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน
Read more

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของ อบต.หนองหลุม

ประกาศ 
Read more

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองหลุม และนายก อบต.หนองหลุม

ประกาศค่าใช้จ่าย
Read more

หน้าที่ของ อบต.