โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ครูและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการคัดกรองโรค หรือสามารถชะลอการเจ็บป่วย หรือสามารถรักษาในระยะเริ่มต้นได้ผลดีซึ่งจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564