ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุมและทั่วถึง