ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่องการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้ถุกต้องตามเงื่อนไขเพื่อป้องกันการถูกระงับสิทธิ์