ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่องเช็คเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ บนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citzen Portal) แอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ”