ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง การตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพิเคชั่น “ทางรัฐ”

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ