ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อประเมินความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองหลุมทุกท่านร่วมตอบแบบประเมิน เพื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ สามารถตอบแบบประเมินผ่าน QR CODE หรือลิ้งก์ที่แนบมานี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Treqi5TugbxjyLW86sQ2XLeOs9d2mIfCAVE400bPFGTL5A/viewform?fbclid=IwAR1GQb8gBMljflUnnYZR2vQDxC6c1kl4DRAik6Fe3Bch8y40Azjlf08BoZI