จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง