ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมจะดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมจึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ 1/2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566) โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม หรือทาง QR Code และลิ้งก์ ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566