กิจกรรมมอบนโยบายและประชาสัมพันธ์การสร้างวัฒนธรรม No Gift Police และชี้แจงเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ D0’s and Don’ts

%d bloggers like this: