การรณรงค์สร้างแรงจูงใจให้ผู้ชำระภาษี

การรณรงค์สร้างแรงจูงใจให้ผู้ชำระภาษี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม มีของขวัญมอบให้ผู้ชำระภาษี            2 ท่านแรก ทั้งนี้กราบขอบพระคุณ ท่านที่มาชำระภาษีกันอย่างรวดเร็ว ทันใจ #กองคลัง #งานจัดเก็บรายได้