ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

%d bloggers like this: