ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่องผลการปฎิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม