โครงการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ตามโครงการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนนช่วงเทศกาลปี พ.ศ.2566  ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565-4 มกราคม 2566 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน  ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม