ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่องรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565