เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2567