แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อประเมินความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน ตลอดจนนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ โดยทุกท่านสามารถร่วมตอบแบบประเมินได้ตามลิ้งก์ https://forms.gle/Su9piqYSdTiKR2199 หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาพร้อมนี้