ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่องฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำกัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

%d bloggers like this: