การเปิดรับฟังประเด็นปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน (ครั้งที่ 1/2565)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (ครั้งที่ 1/2565) จึงขอเปิดรับฟังประเด็นปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้นำประเด็นปัญหาและข้อเสนอต่างๆ มาพัฒนาตำบลหนองหลุม ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถเสนอได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม หรือทาง QR Code และลิ้งก์ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://forms.gle/ihckVdYfmr7SS9Vr9