ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่องประชาคมรับฟังความคิดเห็นการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนหมูขุน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านเหนือพัฒนา