แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต. ได้ ทางระบบออนไลน์

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต.ได้ ทางระบบออนไลน์
ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย.64) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.64 )
กดตามลิงค์นี้

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main