!!ประชาสัมพันธ์!! การประชุมทำความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจและคาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล