โครงการฝีกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย(ขนมบัวลอย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

#โครงการฝีกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมบัวลอย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในปัจจุบันปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเรื่องรายได้และสุขภาพ การทำขนมไทยจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ประชาชนได้มีแนวทางในการเลือกเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำขนมไทยแก่กลุ่มสตรีตำบลหนองหลุม ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม จึงได้จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป ตามโครงการฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 คน