โครงการ คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จัดทำโครงการนี้ เพื่อผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบ พนักงานครูและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฏ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ความโปร่งใสและเป็นธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปรายงานโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมฯ