ร่วมรับมอบบ้าน โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร