รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานผลการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564