เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10

วันที่ 22กรกฎาคม2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ร่วมกับ ผู้นำชุมชน,อสม.,ประชาชน ม.10 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควัน ภายในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564