เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 5

วันที่ 21กรกฎาคม2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ร่วมกับ ผู้นำชุมชน,อสม.,ประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควัน ภายในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564