เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหัวยห้าง หมู่ที่ 8

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม  ร่วมกับ ผู้นำชุมชน , อสม. , ประชาชนในหมู่บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท และพ่นหมอกควัน ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564