คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย