มอบพันธ์ุปลา ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมงและสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร มอบพันธุ์สัตว์น้ำและแจกจ่ายพันธุ์ปลา ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งเป็นวันมิ่งมลคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำใหักับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี ณ หนองสกัด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วม 150 คน