อบต.หนองหลุม ออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นตำบลหนองหลุม

%d bloggers like this: