มอบภาชนะบรรจุน้ำ แก่ประชาชน

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมได้ส่งมอบภาชนะบรรจุน้ำ จำนวน 2,000 แกลลอน โดยแยกเป็น ภาชนะบรรจุน้ำ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 500 แกลลอน และภาชนะบรรจุน้ำ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,500 แกลลอน ให้แก่สมาชิกสภาฯและผู้นำหมู่บ้าน นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลุม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยภาชนะบรรจุน้ำทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร