ข่าวประชาสัมพันธ์ –> การลงทะเบียนในกลุ่มเปราะบาง

!!!ประชาสัมพันธ์!!!  เรื่อง  การลงทะเบียนในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ “เป๋าตัง" และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามโครงการ “เราชนะ"