ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก