ทำบุญสัญจร ประจำปี 2563

นายชอบ  ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก ผู้นำชุมชน ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลหนองหลุม ร่วมกันทำบุญสัญจร ทั้ง 6 วัด  วัดยางนกกระทุง วัดกลางวงศ์มณี วัดโนนป่าแดง วัดเจริญสุขาราม(บัวยาง) วัดหนองหลุม และวัดต้นประดู่