โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ครั้งที่ 20”

วันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ได้จัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 โดยมีนายชอบ ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีของคนชุมชน ให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกัน และส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในตำบลหนองหลุุม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 700 คน