การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร