โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายชอบ ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ได้มอบหมายให้ นายชัยพงษ์ บุญส่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบหนองหลุม และเจ้าหน้าที่ นำเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 12 หมู่บ้าน