ตู้ปันสุข

อบต.หนองหลุม ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข" เพื่อแบ่งปันอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอืน ๆ เพื่อการบริโภค กับผู้ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนอาหารบริโภค สามารถมาหยิบได้ที่ตู้ปันสุข ของ อบต.ตำบลหนองหลุม จัดตั้งขึ้น ณ หน้าอาคารสำนักงาน อบต.หนองหลุม #หยิบแต่พอดี #เมื่อมีก็มาแบ่งปัน และสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะแบ่งปันสามารถแบ่งปันได้ที่ สำนักงาน อบต.หนองหลุม คะ