“แจ้งประชาสัมพันธ์” คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 4/2563 ลว 1 เมษายน 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

ตามที่จังหวัดพิจิตร ได้ออกคำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 4/2563 ลว 1 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอ ย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก จึงได้ออกคำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้