“ประชาสัมพันธ์” การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

โทร./โทรสาร 056-692111