กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ทำบุญสัญจร ประจำปี 2562 ปีที่ 7

คณะบริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ศพด.  และชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองหลุม ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ทำบุญสัญจร ประจำปี 2562 ปีที่ 7  “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ฟังธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคี เลี้ยงเพลพระ จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม