โครงการ”ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน ประจำปี 2562″

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ได้จัดโครงการ"ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน ประจำปี 2562" วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองหลุม ได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานสาธารณภัย วิธีปฏิบัติและแก้ไขปัญหา ลด ละ เลี่ยง สาธารณภัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 20 -30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณวัด ศาลาประชาคม จุดติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ในเขตพื้นที่ชุมชนในตำบลหนองหลุม