โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.พิเชษฐ์  จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ได้เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม และวัดบัวยาง