ประชาสัมพันธ์ โครงการ”ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน ประจำปี 2562″

⇒⇒ประชาสัมพันธ์ โครงการ"ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน ประจำปี 2562" ให้กับประชาชนในตำบลหนองหลุม ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยในเบื้องต้น รู้จักและสามารถใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี ได้อย่างถูกต้องมีความปลอดภัย เมื่อเกิดขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้