ประกาศ อบต.หนองหลุม เรื่อง การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ปี 2562

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 2562 เพื่อรวบรวมปัญหา ความต้องการของประชาชน และจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม