แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมจะออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 โดยกำหนดวันออกให้บริการในวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่มารับเบี้ยยังชีพพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน ตามวัน เวลาและสถานที่                           *ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้*