แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

คณะบริหาร  สมาชิก  พนักงาน  และลูกจ้างฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม  แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร